“HITTEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL”

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

 

Adatközzététel

Archiv adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 • Magyarország Alaptörvénye
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
 • Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
 • Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet   
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
 • az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
 • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

 

Letölthető dokumentumok:

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20220427

I.2 SZMSZ_BSZ EJSZ_20240409.pdf

 
 • Magyarország Alaptörvénye
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
 • Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet   
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
 • a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
 • az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
 • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

Letölthető dokumentumok: 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20200708_Archív

I.2. SZMSZ_BSZ EJSZ_20160426_Archiv. pdf 

 

 

       
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.  
       
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Letölthető dokumentumok:

II.5_BSZ EJSZ Közszolgáltatások_20211102.pdf

 
Letölthető dokumentumok:
 
       
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Név: Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások
Formátum: Szöveges dokumentum
Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

A hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

Letölthető dokumentumok:

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20220427.pdf

 Letölthető dokumentumok: 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20200708_Archív.pdf

 

       
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Az aktuális időszakban nincs ilyen.  
       
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs ilyen.  
       
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.  
       
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények http://www.baptistaoktatas.hu/dokumentumok  
       
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Az aktuális időszakban nincs ilyen.  
       
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Dokumentum letöltése

• A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ vonatkozásában az adott időszakban lefolytatott egyéb ellenőrzésnek nem voltak nyilvános megállapításai.
• A fenntartott közoktatási intézmények az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (4) bekezdése szerint elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével tesznek eleget.

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

http://szocialisportal.hu

 
       
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Letölthető dokumentumok:

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20220427

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége: Titkárság

(telefonszám: 06-1-466-5978, telefax: 06-1-365-6406, email: titkarsag”kukac”baptistasegely.hu)

Adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége:
Kanalas-Aranyos Réka
cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
telefonszám: +36 20 4787563
e-mail: adatvédelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu

Egyéb információk

http://www.baptistasegely.hu/adatvedelem-baptista-szeretetszolgalat-egyhazi-jogi-szemely

 Letölthető dokumentumok: 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20200708_Archív.pdf


       
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.  
       
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Kötelező statisztikai adatszolgáltatások: 

 

 

 

 

 

Kötelező statisztikai adatszolgáltatások: 

       
16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen.

 
       
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen.

 
       
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A szervezetnek különös és egyedi közzétételi listája nincs.  
       
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen.  
       
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs ilyen.  
       
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nincs ilyen.  
       
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs ilyen.  
       
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs ilyen.  
       
24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen.  
       
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nincs ilyen.  

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 9.35 MB
II.12_ÁSZ Jelentés 18121_BSZ EJSZ 2014-16.pdf
pdf
méret: 393.71 KB
Közszolgáltatások BSZ EJSZ 20190301.pdf
pdf
méret: 681.80 KB
Egészségbiztosítási statisztika BSZ EJSZ 201901.pdf
pdf
méret: 24.66 MB
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20200708_Archív.pdf
pdf
méret: 418.28 KB
II.5_bsz ejsz kozszolgaltatasok_20211102.pdf
pdf
méret: 393.71 KB
II.5_bsz ejsz kozszolgaltatasok_20190301_Archív.pdf
pdf
méret: 802.64 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2020 2 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 614.96 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2021 3 ne.pdf
pdf
méret: 871.39 KB
II.15_eves jelentes_kornyezetvedelem_BSZ EJSZ_2020.pdf
pdf
méret: 803.92 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2020 1 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 896.04 KB
II.15_eves jelentes_beruhazasstatisztika_BSZ EJSZ_2020.pdf
pdf
méret: 801.42 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2020 3 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 665.54 KB
II.15_havi egeszsegbiztositasi statisztika_BSZ EJSZ_2020 10_Archiv.pdf
pdf
méret: 662.67 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2020 4 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 726.89 KB
II.15_eves jelentes_beruhazasok osszetetele_BSZ EJSZ_2020.pdf
pdf
méret: 796.81 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2020 2 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 968.31 KB
II.15_eves jelentes_munkaerokoltseg felvetel_BSZ EJSZ_2020 1.pdf
pdf
méret: 968.31 KB
II.15_eves jelentes_munkaerokoltseg felvetel_BSZ EJSZ_2020.pdf
pdf
méret: 1.26 MB
II.15_havi adatszolgaltatas_egyeni berekrol es keresetekrol_BSZ EJSZ_2020_10_Archiv.pdf
pdf
méret: 663.83 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2021 1 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 662.66 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2021 2 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 802.97 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2020 1 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 802.63 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2020 3 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 662.55 KB
II.15_negyedeves_beruhazasstatisztikai jelentes_BSZ EJSZ_2021 3 ne.pdf
pdf
méret: 614.92 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2021 1 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 615.01 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_2020 4 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 615.63 KB
II.15_negyedeves_munkaugyi jelentes_BSZ EJSZ_20212 2 ne_Archiv.pdf
pdf
méret: 961.20 KB
II.15_eves jelentes_munkaugyi_BSZ EJSZ_2020.pdf
pdf
méret: 3.06 MB
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_BSZ EJSZ_20220427.pdf
pdf
méret: 8.97 MB
I.2_szmsz_BSZ EJSZ_20240409.pdf
pdf
méret: 7.37 MB
I.2_szmsz_BSZ EJSZ_20160426_Archiv.pdf
Lap tetejére